Weinig jongeren in Westlandse kerken

Vanuit het Westland-netwerk is eerder een bescheiden onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van jongeren bij Westlandse kerken. Hierbij de resultaten daarvan.

Methodiek

Aan zo’n dertig Westlandse dominees, pastores en voorgangers van kerken is eind oktober 2013 via e-mail gevraagd een schatting te geven van hoeveel jongeren actief betrokken zijn. Het gaat om kerken van Rooms-Katholiek tot Christelijk Gereformeerd, van stevig orthodox tot vrijzinnig. Waarschijnlijk omvat dit zeker 90% van alle kerken in het Westland.

De vraagstelling was: “Kunt u een schatting geven van het aantal jongeren dat actief bij uw kerk betrokken is?” Als randvoorwaarden zijn genoemd:

 • jongeren tussen de 16 en 30 jaar uit het Westland;
 • gemiddeld minimaal één keer per maand bij activiteiten betrokken;
 •  het gaat dan om activiteiten met enige geloofsinhoud.

De meesten hebben in november 2013 gereageerd en de genoemde aantallen zijn opgeteld. Omdat het schattingen zijn, zullen er per kerk ongetwijfeld afwijkingen zijn ten opzichte van de realiteit. Tegelijk is het reëel te veronderstellen dat het geheel een redelijke indicatie is voor
het Westland: te hoge schattingen compenseren te lage schattingen.

Context

In het Westland wonen ruim 100.000 mensen, waarvan 19.000 jongeren van 16 tot en met 30 jaar. Van oudsher is het Westland een behoorlijk kerkelijk gebied, met zowel katholieken als protestanten. Tegelijk loopt het kerkbezoek de laatste decennia stevig terug, zeker onder jongeren.

Resultaten

Door dominees, pastores en voorgangers zijn totaal 718 jongeren genoemd in de leeftijd van zestien tot en met dertig jaar oud. Dat is waarschijnlijk niet het complete plaatje, want sommige jongeren kerken buiten de regio. Ook zijn sommige jongeren betrokken bij meerdere kerken. En we zullen enkele kerken over het hoofd hebben gezien. Voor die laatste paar factoren maken we een schatting:

 • Aantal genoemde jongeren: 718 (optelling genoemde aantallen)
 • Jongeren betrokken bij meerdere kerken: – 50 (schatting)
 • Jongeren die kerken buiten het Westland: 100 (schatting)
 • Jongeren bij kerken die niet (konden) reageren: 150 (schatting)
  ____________________________________________
  Geschat totaal aantal jongeren: 918

Goed om te noemen: bij de Katholieken kwam geen aantal naar voren, omdat er nauwelijks sprake is van structurele betrokkenheid onder hen, wel projectmatig. De kerken met de meeste jongeren in deze
leeftijdscategorie zijn de Hervormde gemeente Monster en het Westland-netwerk.

Conclusies

De volgende conclusies kunnen getrokken worden:

 • Minder dan 1.000 jongeren zijn structureel en actief betrokken bij een Westlandse kerk of geloofsactiviteiten. Dat is minder dan 5% van het aantal Westlandse jongeren in die leeftijd.
 • Afgaande op enkele indicaties lijkt het kerkbezoek onder Westlandse jongeren zeker de helft lager te liggen dan het landelijk gemiddelde; het landelijk gemiddelde ligt rond de 11 á 13% (volgens o.a. het CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie).